FANDOM


Druvubodung Zeta (literally: "Dragon's gem") is the Crootch dub of Dragon Ball Z.

The anime originally aired in 2000 on CGT Yay!, which is a channel of Crootchistan Governmental Television.

The opening song

https://www.youtube.com/watch?v=WozjJD7YtMQ ("Cha-la, head cha-la")

Domadzu noshling, nin seekhe tukhla, ayo shukaru!

Ish mautoru dakhlu toivadzel' nachi mikhlaizuke!

Shuimendu garredzel' nevudzu arhko!

Goondzu dorhuyo atshakha Lurako.

Ni-mokhvagel'-sho tarhven shroka, dzou

Yorrondzel' machago; nin rou... Enotomuza chin'!

In mekhludze, aksh...

Sin'chiidzu: naika azaroki-yol'

Tumunzakhu mutaliing tayo!

In mekhludze, aksh...

Ekhlyeatoiva dorhu kheyne,

Kay micuyoki tundzel'!

In mekhludze, aksh...

Min'ge sagamin', i yeśidzel';

Kun'yoki noodun akhvizdzel'!

In mekhludze, aksh...

Aikayo icumeshi garaishet, e bovashgel'ya baldzo rou!

Bovashgel'ya baldzo, bovashgel'ya baldzo, bovashgel'ya baldzo.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.