Dream Fiction Wiki


Kruku Makusa (くるく まくさ Kuruku Makusa; born Kyo Shinso (真草狂 Shinsō Kyō); April 26, 1926 – January 9, 2015) was an El Kadsreian actor. He was known for portraying Em Yoshimura in the Bionicle series.