Tamasian (Behasa Tamatirigyahi), commonly known as Behasa (/bəhasa/), is an Austronesian language spoken by the Tamasians. It the official language of Tamasia.

It is a mixture of Malay and Tagalog. The language is native to 78% of Tamasia's population.

The language is called "Tamatirigyahi", old name of Tamasia, in Tamasian.

Alphabet

Tamasian letter Letter Sound (IPA) Name Example Meaning
Aa /a/ A Erau Day
Bb /b/ Babét Pig
Cc /t͡ʃ/ Coklét Chocolate
Çç /ʃ/ Éç Çam Nine
Dd /d/ Bodi Good
Ee /ə/ Çua Delau Yellow
Éé /e/ É Puté White
Ff /f/ Éf Felipin Philippines
Gg /ɢ/ Gewin Do
Hh /h/ Hepun Afternoon
Ii /i/ I Itém Black
Jj /d͡ʒ/ Jaya Big
Kk /k/ Keliwa Left
Ll /l/ Él Lehu Eclipse
Mm /m/ Ém Mengkuk Bowl
Nn /n/ Én Natsi Rice
Oo /o/ O Eko I/Me
Pp /p/ Peliparan Airport
Qq /q/ Qau Qenan Right
Rr /r/ Ér Reja King
Ss /s/ És Selama eqau Thank you
Tt /t/ Tema Correct
Uu /u/ Yu Umba Square
Ww /w/ Wag Clear
Xx /x/ Éks Xali Empty
Yy /j/ Wai Yon That
Zz /z/ Zéd Zusi Key


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.