FANDOM


Wǒmen De Guójiā (English: Our Nation) is the national anthem of YinYangia produced in China in 1781. The melody goes the same as the Turkmen SSR anthem, though it was adopted by the Toralaqs in 1937, one year after independence.

Lyrics

Here are the lyrics of the anthem. It has 42 lines, but only 12 lines are sung as the national anthem, and other 30 are sung only for the song. In this page, it shows only 12 lines, and other 30 lines aren't included. It follows like this:

Chinese English Filipino/Tagalog Pinyin
我们的国家,

是美丽的树木!
摩天大楼和塔楼,
全国各地!
我们是人,
阴阳雅!
美丽有时中性,
我们是最友好的!
来参观我们,
我们很好!
我们不伤任何人,
这是因为这是我们的国家!

Our Nation,

Is Beautiful as Trees!
Skyscrapers and towers,
all around the country!
We are the people,
Of YinYangia!
Beautiful and sometimes neutral,
and we are the friendliest!
Come visit us,
We are very nice!
And we don't hurt anyone
It's because it's our nation!

Ang Aming Mga Bansa,

Magagandang Mga Puno!
Skyscrapers At Towers,
Bansa!
Kami Ay Pantao,
YinYangia!
Minsan Maganda neutral,
Kami Ang Pinaka Friendly na!
Upang Bisitahin Ang Aming,
Kami Rin!
Hindi Namin Saktan Ang Sinuman,
Ito Ay Dahil Ito Ay Ang Ating Bansa!

Wǒmén dí Guójiā

Shìměi lì dí Shùmù
Mó tiān dà lóu hé tǎ lóu
Quán guó gè dì
Wǒmén shì rén
YinYangia!
Měi lì yǒu shí zhōng xìng
Wǒmén shì zuì yǒu hǎo dí
Lái cān guān wǒ mén
Wǒ mén hěn hǎo
Wǒmén bù shāng rèn hé rén
Zhè shì yīn wéi zhè shì wǒ mén dí guó jiā

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.